از اول ژانویه ۲۰۱۷، تغییرات جدیدی در مقررات مسابقات رزمی ترکیبی از جمله خطاها و شیوه امتیاز دهی صورت گرفت، که ما در این قسمت آنها را در نظر گرفته ایم. سازمانهای مختلف قانونهای مختلفی دارند ولی اکثریت از این مقررات استفاده میکنند.

شیوه امتیازدهی

مسابقات رزمی ترکیبی  توسط یک داور و سه قاضی که در بیرون قفس بازی را در نظر دارند مورد ارزیابی قرار می گیرد. در هر راند به فایترها حداقل ۷ امتیاز و حداکثر ۱۰ امتیاز داده خواهد شد و این بستگی به عملکرد آنها در طول راند دارد.  Striking – ضربه های مشت، آرنج، زانو، پا، و Grappling – گلاویز شدن با حریف، معیارهای مهم امتیاز دهی این مسابقات میباشند.

 • راند ۱۰ـ۱۰، راندیست که حریفان در آن عملکرد متعادلی داشته باشند.
 • راند ۹ـ۱۰، به فایتری داده میشود که در یک راند کمی از حریفش بهتر باشد (مرزی).
 • راند ۸ـ۱۰، به فایتری داده میشود که در یک راند روی حریفش تسلط و از او خیلی بهتر باشد.
 • راند ۷ ـ۱۰، به فایتری داده میشود که در یک راند به حریفش آسیب زیادی رسانده باشد و بر او تسلط کامل داشته باشد. لازم به ذکر است که در این مواقع داور مسابقه میتواند بازی را هر لحظه قطع کند، در غیر این صورت امتیاز ۱۰ـ۷ داده میشود.

 

خطاها

قرار دادن انگشتان در صورت حریف در حین مسابقه، گاز گرفتن، فروکردن انگشت در چشم، ضربه به بیضه، کشیدن مو، کله زدن، قرار دادن انگشت در هر یک از منافذ بدن رقیب، ضربه به مهره‌های ستون فقرات و نخاع، ضربه رو به پایین با آرنج، هر نوع ضربه به گلو، نیشگون گرفتن یا چنگ زدن بافت‌های گوشتی حریف، گرفتن پستان و ضربه لگد یا زانو به حریفی که بر روی زمین افتاده‌است، خطا محسوب می‌شوند.

چه موقع یک حریف روی زمین افتاده‌ محسوب میشود؟

 •  حریفی که هر دو کف دست یا هر دو مشتش روی زمین باشد روی زمین افتاده‌ محسوب میشود.
 • ترکیبی از یک کف دست یا مشت، با هر کدام از اعغای دیگر بدن بر روی زمین هم زمین افتاده‌ محسوب میشود. برای فایتری که ایستاده خم شود و یکی از دستهایش را روی زمین بگذارد، این قانون صدق نمیکند.

روشهای اتمام یک مسابقه

 • Knockout KO ناک اوت ـ هنگامی که یکی از حریفان بر اثر یک ضربه، هوشیاری خود را از دست میدهد.
 •  Technical Knockout TKO ناک اوت فنی ـ هنگامی که داور، دکتران مسابقه و یا مربیان/کورنر یک فایتر مسابقه را قطع میکنند. اگر داور احساس کند که یک فایتر هوشیارانه از خود دفاع نمیکند بازی را قطع خواهد کرد.
 • Submission سابمیشن، تسلیم شدن ـ هنگامی که یکی از حریفان به دلیل قفل شدن، بازی را به حریفش واگذار میکند. فایتر زیر فشار در چنین مواقعی حریف خود و همچنین داور مسابقه را با چند ضربه دست آگاه و بازی را واگذار میکند.
 • Decision دسیژن، یا حکم جمعی داوران ـ اگر همه راندهای یک مسابقه بدون تمام شدن (KO, TKO, Submission) به پایان برسد، داوران مسابقه با یک رأی جمعی برنده را اعلام خواهند کرد.
 • Disqualification DQ عدم صلاحیت ـ هر بار یک فایتر حرکتی غیر قانونی انجام دهد، داور مسابقه به او یک هشدار خواهد داد. پس از سه هشدار داور بازی را قطع خواهد کرد و حریف مقابل را برنده اعلام میکند. یک DQ در مواقعی که یکی از مبارزان حریف خود را با یک حرکت غیر قانونی زخمی کند، نیز استفاده میشود. 
 • No Contest NC ـ اگر یک فایتر به شکل غیر عمدی حریف خود را زخمی کند و او را از ادامه دادن باز دارد، مسابقه از طریق NC به اتمام میرسد.