ویدیو | صحبت های گگارد موساسی پیش از مبارزه در مقابل لیوتو ماچیدا

گگارد موساسی در تاریخ ٢٨ سپتامبر \ ۶ مهر در شهر لوس آنجلس به مصاف لیوتو ماچیدا می رود. صحبت های گگارد موساسی را پیش از این مبارزه در زیر مشاهده کنید.