بلاتور ٢٢٩ | پیروزی لورنز لارکین در مقابل آندرِی کورشکوف

فایت اصلی رویداد بلاتور ٢٢٩ با پیروزی لورنز لارکین (٢١ ۔ ٧) به اتمام رسید. لارکین پس از سه راند مبارزه در مقابل آندری کورشکوف (٢٢ ۔ ۴) از طریق رای غیر متحد داوران برنده این دیدار شناخته شد.