خورخه ماسویدال دستگیر شد

خورخه ماسویدال بدلیل حمله اخیرش به کولبی کاوینگتون در میامی دستگیر شد. ماسویدال چند روز پیش همراه با چند نفر دیگر بیرون رستوران پاپی استیک

ادامه خبر...